Beskatning af fast ejendom Rådgivning om løbende indtægter og udgifter samt beregning af fortjeneste eller tab ved salg af ejendom

SKAT FAST EJENDOM

From Regnskab har stor erfaring i at udarbejde skattemæssig indkomstopgørelse vedrørende løbende indtægter og udgifter på fast ejendom, opgørelse af eventuelt skattepligtig fortjeneste eller tab på ved salg af en ejendom og rådgivning om ejendomsværdiskat mv.

Løbende indtægter og udgifter

Hvis du har løbende indtægter og udgifter ved udlejning eller bortforpagtning, skal der udarbejdes en skattemæssig indkomstopgørelse samt indrapporteres til Skattestyrelsen inden for gældende frister.

Beskatning af løbende indtægter opgøres ud fra forskellige love og regelsæt afhængig af, hvordan din faste ejendom faktisk anvendes. Fristerne for indrapportering til Skattestyrelsen afhænger af, hvilket regelsæt din faste ejendom beskattes efter. Der er eksempelvis forskellige regelsæt/love ved følgende:

  • Du udlejer en ejerbolig, som du ikke bor i, i en periode på mindst 12 måneder
  • Du udlejer en bolig, du selv bor i, en del af året, eller hvis du udlejer et eller flere værelser

Udlejning mindst 12 måneder
Såfremt du udlejer en ejerbolig, som du ikke bor i, i en periode på mindst 12 måneder, betragtes det som erhvervsmæssig udlejning. Det betyder, at indtægten er personlig indkomst, og du skal lave et regnskab og udfylde et oplysningsskema inden fristen 1. juli. Der er igen forskellige love og regelsæt afhængig af om udlejningen sker til nærtstående(børn/forældre mv.) eller til ikke nærtstående. Der henvises til at læse mere om skattereglerne på nærværende hjemmeside under menuerne “SKAT – erhvervsbeskatning”, “FORÆLDREKØB” og “UDLEJNING AF EJENDOM”.

Udlejning mindre end 12 måneder

Du skal betale skat og evt. moms af dine lejeindtægter, hvis du udlejer en bolig, du selv bor i, en del af året, eller hvis du udlejer et eller flere værelser.

Det er kun en del af din indtægt, der skal betales skat af, da det er muligt at fratrække fradrag – enten som et bundfradrag eller som et regnskabsmæssigt fradrag. Den skattepligtige indtægt skal oplyses på årsopgørelsen inden fristen 1. maj.

Bundfradrag
Størrelsen på bundfradraget afhænger af flere forhold, som tager afsæt i to forskellige regelsæt:

  • Hvis du udlejer din bolig under 4 måneder(korttidsudlejning)
  • Hvis du udlejer din bolig 4 måneder eller derover(langtidsudlejning)

Regnskabsmæssigt fradrag
Det regnskabsmæssige fradrag afhænger af, om du ejer boligen, eller om du er andelshaver eller lejer. Vær opmærksom på, at hvis du vælger at benytte det regnskabsmæssige fradrag, kan du ikke senere skifte til metoden med bundfradrag.

From Regnskab tilbyder skatteassistance og rådgivning vedrørende beskatning af løbende indtægter og udgifter på fast ejendom.

 

Fortjeneste og tab på fast ejendom og ejendomsavanceskat

Fortjeneste på fast ejendom er som hovedregel skattepligtig indkomst, mens tab på fast ejendom er fradragsberettiget. Er du næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom, sker beskatningen af fortjenesten efter reglerne i statsskatteloven, hvorefter indkomsten vil være personlig indkomst. Tab modregnes direkte i den skattepligtige indkomst.

Såfremt du ikke er næringsdrivende, beskattes fortjenester på fast ejendom i henhold til bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningsloven, som indeholder opgørelsesmetoder og beregningsprincipper vedrørende:

  • Opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum herunder tillæg
  • Opgørelse af skattemæssig salgssum herunder fradrag
  • Ejertidsnedslag
  • Principper for kontantomregning og pristalsregulering
  • Kildeartsbegrænset tab og genanbringelse

From Regnskab kan udarbejde en ejendomsavanceopgørelse med estimat af den samlede slutskat samt assistere med indrapportering af fortjenester og tab på fast ejendom til Skattestyrelsen.

Beskatning af fast ejendom i udlandet

Hvis du bor i Danmark og ejer fast ejendom i udlandet, skal du oplyse om din udenlandske ejendom til Skattestyrelsen. Du skal være opmærksom på, at Danmark har mulighed for at beskatte dig både af løbende lejeindtægter samt af ejendomsværdien(ejendomsværdiskat). Ofte vil der være mulighed for at modregne eventuelle betalte udenlandske skatter.

From Regnskab kan assistere med at opgøre indkomsten og ejendomsværdien for din udenlandske ejendom samt indrapportering heraf.

Skattefrit salg af bolig og fritidshus

Har din ejendom tjent til bolig for dig i din ejertid, kan du sælge ejendommen skattefrit. Reglen omtales ofte som ”Parcelhusreglen”. Der er også en regel ”Sommerhusreglen” om skattefrihed ved salg af sommerhuse, når kravet, at ejendommen har tjent til fritidsformål i ejertiden, er opfyldt.

Hvornår en ejendom har tjent til bolig eller fritidsformål afgøres typisk på baggrund af en konkret vurdering foretaget af Skattestyrelsen. Ud over, at ejendommen skal have tjent til bolig eller fritidsformål, findes også en række øvrige betingelser, som skal opfyldes, før salget kan ske skattefrit.

From Regnskab kan rådgive dig omkring reglerne i ”Parcelhusreglen” og ”Sommerhusreglen”.