Forældrekøb Regnskab mv. forældrekøb til Kr. 3.200 ekskl. moms(kr. 4.000 inkl. moms) - Beløbet er fradragsberettiget

From Regnskabs produktpakke omfatter:

 • Bogføring efter Bogføringslovens krav.
 • Skatteregnskab med resultatopgørelse, balance og skattemæssige specifikationer til brug for VSO, herunder føring af indskudskonto, mellemregning, kapitalafkastgrundlag primo og ultimo, kapitalafkastberegning, føring af konto for opsparet overskud samt overskudsdisponering efter Virksomhedsskatteloven.
 • Vurdering af hvilken ordning(VSO, KAO eller PSL) som er mest fordelagtig for det enkelte indkomstår. Indberetning til SKAT via selvangivelsen/årsopgørelse.
 • Eventuelt ændring af forskudsopgørelsen.
 • Besvarelse af spørgsmål du har i løbet at året til din forældrekøbslejlighed af skatte- eller regnskabsmæssig karakter.

For at kunne udføre regnskab af forældrekøb bedes du om:

 • Købsaftale, refusionsopgørelsen, lejekontrakt, udbetalingsspecifikation vedr. kreditforeningslånet og udskrift af lånesagskonto (kun ved regnskab for købsåret)
 • Kontoudtog for driftskonto
 • Kontoudtog for evt. banklån
 • Årsopgørelse fra kreditforening og evt. pantebrevshavere
 • Udgiftsbilag herunder bilag vedrørende evt. istandsættelse af ejendommen
 • Oplysninger om evt. overtagelse af fælleslån i ejerforeningen vedrørende ejerlejligheder
 • Adgang til din og evt. medejers skattemappe (fuld adgang)

From Regnskab har stor erfaring i at udarbejde et regnskab for forældrekøb og små udlejningsejendomme til brug for den udvidet selvangivelse.

Såfremt du ejer en lejlighed, som du lejer ud til dit barn (eller til en anden), vil du som hovedregel være skattepligtig af de lejeindtægter(markedslejen), du modtager. Du har fradrag for de udgifter, som er tilknyttet til udlejningen såsom ejendomsskatter, vedligeholdelse og rente- og bidragsudgifter.
 Ved indkomstopgørelsen er der fradrag for afholdte udgifter til vedligeholdelse af ejendommen

Der er derimod ikke fradrag for afholdte forbedringsudgifter på ejendommen.

Når der er tale om nyerhvervede ejendomme, der udlejes, kan det være vanskeligt at fastslå, hvor stor en andel af afholdte udgifter til istandsættelse der har karakter af vedligeholdelsesudgifter, og hvor stor en andel der er forbedringsudgifter.
Der gælder derfor i disse tilfælde en administrativ fastsat skønsregel – procentreglen – for opgørelsen af fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter.

De fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter kan efter procentreglen opgøres skønsmæssigt med udgangspunkt i de udgifter, der samlet er afholdt til istandsættelse af ejendommen efter erhvervelsen (dvs. udgifter til vedligeholdelse og forbedringer).

For nyerhvervede udlejede en- og tofamilieshuse kan der i almindelighed i de tre første ejerår kun godkendes fradrag for istandsættelsesudgifter inden for 35 pct. af den årlige lejeindtægt, eksklusive eventuelt varmebidrag. For udlejningsejendomme, herunder udlejede ejerlejligheder, godkendes et fradrag på højst 25 pct. af den årlige lejeindtægt. Se mere herom nedenfor.

I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at føre egentligt regnskab med udlejningen. Såfremt du ønsker at benytte virksomhedsskatteordningen(VSO) – hvilket som altovervejende hovedregel er at anbefale – er der decideret lovbestemt krav om, at der skal udarbejdes regnskab.

Regnskabet skal baseres på bogføring, som overholder Bogføringslovens principper. Desuden er der krav om, at man ved brug af virksomhedsskatteordningen har pligt til at føre de skattemæssige konti for indskud, mellemregning, kapitalafkastgrundlag, kapitalafkastberegning og opsparet overskud. Desuden skal overskudsdisponering ske efter Virksomhedsskattelovens regler.

Det er også muligt at benytte kapitalafkastordningen(KAO) – som er mere enkel end VSO – eller personskattelovens almindelige regler(PSL).

Den skattepligtige kan frit vælge mellem de 3 ordninger for det enkelte indkomstår. Hvis der tidligere er opsparet overskud i virksomhedsordningen(VSO), vil valg af PSL eller KAO dog medføre, at det opsparede overskud skal beskattes. Valget skal tilkendegives ved aflevering af selvangivelsen.

Ovenstående forhold vedrørende vedligeholdelse contra istandsættelse/forbedring samt valg af VSO(og hermed krav til regnskabet), KAO eller PSL gør at det anbefales at lade en revisor eller en skatteuddannet fagperson til at udarbejde regnskabet mv.

Fra indkomståret 2021 nye regler for forældrekøb mv.

Efter det seneste lovudkast kan forældrelejligheder også i år 2021 anvende virksomhedsordningen(VSO).  Selvom en forældrelejlighed i princippet ikke adskiller sig fra andre udlejningsejendomme, så har et politisk flertal besluttet, at den skattemæssige fordel ved forældrekøb – forstået som adgangen til skattemæssigt at kunne fradrage renteudgifter i lejeindtægten – skal fjernes.

Først var der tale om at VSO ikke måtte anvendes med deraf følgende risiko for beskatning af opsparet overskud.  Men sådan bliver det heldigvis ikke. I et udkast til lovforslaget skal sænkningen af værdien af rentefradraget for forældrelejligheder i VSO ske skematisk via beregning af en rentekorrektion.

De nye regler gælder ikke kun ved udlejning til børn og børnebørn, men også for udlejning den modsatte vej dvs. ved udlejning til forældre eller bedsteforældre.

Såfremt VSO anvendes, kan man selv bestemme, hvorvidt VSO skal fortsætte fra indkomståret 2021, men såfremt man gør, skal der beregnes en rentekorrektion, som vil nedsætte værdien af rentefradraget. Rentekorrektionssatsen fastsættes for et år ad gangen og er for 2020 blevet fastsat til 3 %.

Såfremt der betales en højere rente for lånet end rentekorrektionssatsen, vil der i visse tilfælde nok stadig være en fordel ved at anvende VSO – blot mindre end hidtil. For dem, der betaler en mindre rente end rentekorrektionssatsen, vil ulempen ved de nye regler være maksimeret til deres faktiske udgifter til renter og bidrag, idet rentekorrektionen ikke kan overstige disse.

Rentekorrektionen beregnes ud fra lejlighedens anskaffelsessum med tillæg af efterfølgende udgifter til ombygning eller forbedring af denne.

Der kommer til at gælde særlige regler for beregning af rentekorrektionen i de tilfælde, hvor udlejeren også har andre erhvervsmæssige aktiviteter i sin VSO.

Såfremt den lidt enklere kapitalafkastordning(KAO) anvendes, får ændringen ingen umiddelbar betydning, da satsen for beregning af det kapitalafkast, som kan sikre dem en høj skatteværdi af deres renteudgifter, i øjeblikket er nul procent.

Beskatning ved salg

Udgangspunkt er, at man bliver beskattet af fortjeneste ved salget. Der er dog en undtagelse i Ejendomsavancebeskatningsloven § 8 (også kaldet parcelhusreglen), som betyder, at fortjenesten ikke bliver beskattet, hvis ejer reelt har boet i boligen i løbet af ejertiden. Men Skattevæsenet – bakket op af domstolene – stiller meget strenge krav til forældrenes anvendelse af forældrekøbslejligheden som bolig for at acceptere et skattefrit salg. I offentliggjort praksis foreligger kun enkelte eksempler på, at skattevæsenet har accepteret, at en forældrekøbslejlighed rent faktisk har tjent som bolig for for- ældrene på en sådan måde, at lejligheden kan sælges skattefrit. Derimod foreligger der mange eksempler på, at Skat har beskattet forældre, der ganske vist ”flyttede ind i lejligheden” før et salg, men hurtigt flyttede ”hjem igen”.

En anden mulighed er at sælge lejligheden til barnet, som, efter at have boet der som ejer, kan sælge lejligheden uden at blive beskattet af fortjenesten. Når man som forældre sælger til sit eget barn, kan man som hovedregel sælge til mellem 85 og 115 % af den offentlige ejendomsvurdering. Det er sådan reglerne er i dag og indtil de nye ejendomsvurderinger begynder at komme i 2020 eller senere. Vælger forældrene først at sælge lejligheden til næste år, når den nye vurdering er en realitet, kan barnet overtage lejligheden til den nye offentlige vurdering minus 20 procent.

Er boligen vurderet som udlejet, kan man som udgangspunkt ikke sælge til 85 % af den offentlige vurdering, da udlejede boliger vurderes lavere end frie (ikke udlejede) boliger.

Hvis man har anvendt virksomhedsordningen, og ophører udlejningen inden salget af boligen, beskattes fortjenesten ved salget af boligen som kapitalindkomst. Hvis man vælger at være under virksomhedsordningen, når boligen sælges, indgår fortjenesten i virksomhedens resultat og beskattes som personlig indkomst (og med arbejdsmarkedsbidrag).

Viser der sig omvendt at være et tab ved salget, kan dette tab fratrækkes, men kun i fortjeneste indvundet ved salg af en anden eller andre faste ejendomme.