Forældrekøb Regnskab mv. forældrekøb til Kr. 2.900 ekskl. moms(kr. 3.625 inkl. moms) - Beløbet er fradragsberettiget

From Regnskabs produktpakke omfatter:

 • Bogføring efter Bogføringslovens krav.
 • Skatteregnskab med resultatopgørelse, balance og skattemæssige specifikationer til brug for VSO, herunder føring af indskudskonto, mellemregning, kapitalafkastgrundlag primo og ultimo, kapitalafkastberegning, føring af konto for opsparet overskud samt overskudsdisponering efter Virksomhedsskatteloven.
 • Vurdering af hvilken ordning(VSO, KAO eller PSL) som er mest fordelagtig for det enkelte indkomstår. Indberetning til SKAT via selvangivelsen/årsopgørelse.
 • Sikring af visse muligheder for fradrag for hold af bil, telefon m.v.
 • Eventuelt ændring af forskudsopgørelsen.
 • Besvarelse af spørgsmål du har i løbet at året til din forældrekøbslejlighed af skatte- eller regnskabsmæssig karakter.

For at kunne udføre regnskab af forældrekøb bedes du om:

 • Købsaftale og skøde, refusionsopgørelse, lejekontrakt, udbetalingsspecifikation vedr. kreditforeningslånet og udskrift af lånesagskonto (kun ved regnskab for købsåret)
 • Kontoudtog for driftskonto
 • Kontoudtog for evt. banklån
 • Årsopgørelse fra kreditforening og evt. pantebrevshavere
 • Udgiftsbilag herunder bilag vedrørende evt. istandsættelse af ejendommen
 • Oplysninger om evt. overtagelse af fælleslån i ejerforeningen vedrørende ejerlejligheder
 • Adgang til din og evt. medejers skattemappe (fuld adgang)

From Regnskab har stor erfaring i at udarbejde et regnskab for forældrekøb og små udlejningsejendomme til brug for den udvidet selvangivelse.

Såfremt du ejer en lejlighed, som du lejer ud til dit barn (eller til en anden), vil du som hovedregel være skattepligtig af de lejeindtægter(markedslejen), du modtager. Du har fradrag for de udgifter, som er tilknyttet til udlejningen såsom ejendomsskatter, vedligeholdelse og rente- og bidragsudgifter.
 Ved indkomstopgørelsen er der fradrag for afholdte udgifter til vedligeholdelse af ejendommen

Der er derimod ikke fradrag for afholdte forbedringsudgifter på ejendommen.

Når der er tale om nyerhvervede ejendomme, der udlejes, kan det være vanskeligt at fastslå, hvor stor en andel af afholdte udgifter til istandsættelse der har karakter af vedligeholdelsesudgifter, og hvor stor en andel der er forbedringsudgifter.
Der gælder derfor i disse tilfælde en administrativ fastsat skønsregel – procentreglen – for opgørelsen af fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter.

De fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter kan efter procentreglen opgøres skønsmæssigt med udgangspunkt i de udgifter, der samlet er afholdt til istandsættelse af ejendommen efter erhvervelsen (dvs. udgifter til vedligeholdelse og forbedringer).

For nyerhvervede udlejede en- og tofamilieshuse kan der i almindelighed i de tre første ejerår kun godkendes fradrag for istandsættelsesudgifter inden for 35 pct. af den årlige lejeindtægt, eksklusive eventuelt varmebidrag. For udlejningsejendomme, herunder udlejede ejerlejligheder, godkendes et fradrag på højst 25 pct. af den årlige lejeindtægt. Se mere herom nedenfor.

I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at føre egentligt regnskab med udlejningen. Såfremt du ønsker at benytte virksomhedsskatteordningen(VSO) – hvilket som altovervejende hovedregel er at anbefale – er der decideret lovbestemt krav om, at der skal udarbejdes regnskab.

Regnskabet skal baseres på bogføring, som overholder Bogføringslovens principper. Desuden er der krav om, at man ved brug af virksomhedsskatteordningen har pligt til at føre de skattemæssige konti for indskud, mellemregning, kapitalafkastgrundlag, kapitalafkastberegning og opsparet overskud. Desuden skal overskudsdisponering ske efter Virksomhedsskattelovens regler.

Det er også muligt at benytte kapitalafkastordningen(KAO) – som er mere enkel end VSO – eller personskattelovens almindelige regler(PSL).

Den skattepligtige kan frit vælge mellem de 3 ordninger for det enkelte indkomstår. Hvis der tidligere er opsparet overskud i virksomhedsordningen(VSO), vil valg af PSL eller KAO dog medføre, at det opsparede overskud skal beskattes. Valget skal tilkendegives ved aflevering af selvangivelsen.

Ovenstående forhold vedrørende vedligeholdelse contra istandsættelse/forbedring samt valg af VSO(og hermed krav til regnskabet), KAO eller PSL gør at det anbefales at lade en revisor eller en skatteuddannet fagperson til at udarbejde regnskabet mv.

Fra indkomståret 2021 nye regler for forældrekøb mv.

Der kan fortsat anvendes virksomhedsordningen (VSO) for forældrekøb. Men der skal foretages en rentekorrektion for derved at fjerne den højere fradragsværdi af renteudgifter, der opnås i VSO, sammenlignet med renteudgifter i privat regi. Med dagens renteniveau synes lovændringen beskeden.

Forældrekøbsejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt, er ikke omfattet af nyt regelsæt.

De nye regler gælder ikke kun ved udlejning til børn og børnebørn, men også for udlejning den modsatte vej dvs. ved udlejning til forældre eller bedsteforældre.

Såfremt VSO anvendes, kan man selv bestemme, hvorvidt VSO skal fortsætte fra indkomståret 2021, men såfremt man gør, skal der beregnes en rentekorrektion, som vil nedsætte værdien af rentefradraget. Rentekorrektionssatsen fastsættes for et år ad gangen og er for 2024 blevet fastsat til 6 %.

Med den nye rentekorrektion gældende fra år 2021, får forældrekøbere kun det almindelige rentefradrag på renter og bidrag, som vedrører en bolig, der udlejes til børn eller forældre. Der rentekorrigeres ved at flytte et beløb svarende til rentekorrektionen til den personlige indkomst fra kapitalindkomsten, hvori disse renter og bidrag således i stedet fradrages. Dette medfører for en topskatteyder, at man i stedet for et fradrag på ca. 56% for sine renteudgifter i forældrekøbet (marginalskat for personlig indkomst) må nøjes med et på 25-42% alt efter skatteyders kapitalindkomstforhold i øvrigt.

Men det vigtigste er at forældrekøb kan blive i virksomhedsordningen. Både for den erhvervsdrivende, som ikke skal tvangshæve sine overskud, som måske stammer fra den øvrige erhvervsvirksomhed. Men også for lønmodtageren, for hvem den eneste selvstændige erhvervsmæssige aktivitet er forældrekøbet.

Der er stadig følgende fordele ved at fortsætte med VSO fra år 2021:

 • Overskud som opspares i virksomhedsordningen, og som altså ikke hæves ud til privat, beskattes foreløbigt med 22%. Midlerne herfra kan benyttes til afvikling af gæld eller evt. nyinvestering i en anden ejendom.
 • Man bevarer mellemregning og indskudskonto, registrering af ejendommens skattemæssige anskaffelsessum og andre registreringer, der kan vise sig at være hensigtsmæssige senere.

Beskatning ved salg

Udgangspunkt er, at man bliver beskattet af fortjeneste ved salget. Der er dog en undtagelse i Ejendomsavancebeskatningsloven § 8 (også kaldet parcelhusreglen), som betyder, at fortjenesten ikke bliver beskattet, hvis ejer reelt har boet i boligen i løbet af ejertiden. Men Skattevæsenet – bakket op af domstolene – stiller meget strenge krav til forældrenes anvendelse af forældrekøbslejligheden som bolig for at acceptere et skattefrit salg. I offentliggjort praksis foreligger kun enkelte eksempler på, at skattevæsenet har accepteret, at en forældrekøbslejlighed rent faktisk har tjent som bolig for for- ældrene på en sådan måde, at lejligheden kan sælges skattefrit. Derimod foreligger der mange eksempler på, at Skat har beskattet forældre, der ganske vist ”flyttede ind i lejligheden” før et salg, men hurtigt flyttede ”hjem igen”.

En anden mulighed er at sælge lejligheden til barnet, som, efter at have boet der som ejer, kan sælge lejligheden uden at blive beskattet af fortjenesten. Når man som forældre sælger til sit eget barn, kan man som hovedregel sælge til mellem 85 og 115 % af den offentlige ejendomsvurdering. Det er sådan reglerne er indtil de nye ejendomsvurderinger er modtaget. Når først den nye ejendomsvurdering er modtaget fra Vurderingsstyrelsen, erstattes de 15 % af 20 %, således at man herefter kan overdrage ejendommen til nærtstående familiemedlemmer til en pris på op til 20% over eller under den nye offentlige vurdering.

Er boligen vurderet som udlejet, kan man som udgangspunkt ikke sælge til 85-115/80-100 % af den offentlige vurdering, da udlejede boliger vurderes lavere end frie (ikke udlejede) boliger.

Hvis man har anvendt virksomhedsordningen, og ophører udlejningen inden salget af boligen, beskattes fortjenesten ved salget af boligen som kapitalindkomst. Hvis man vælger at være under virksomhedsordningen, når boligen sælges, indgår fortjenesten i virksomhedens resultat og beskattes som personlig indkomst (og med arbejdsmarkedsbidrag).

Viser der sig omvendt at være et tab ved salget, kan dette tab fratrækkes, men kun i fortjeneste indvundet ved salg af en anden eller andre faste ejendomme.